Rizikové kácení stromů Praha - Odstranění pařezů Praha a okolí

V následujícím článku najdete informace o kácení stromů a odstraňování pařezů. Radu zde najde každý, kdo se potřebuje zbavit stromu, který ohrožuje jeho majetek a zdraví osob.

Máte na vaší zahradě vzrostlé stromy, které se svým zdravotním stavem stávají nebezpečné pro své okolí? V momentě, kdy je strom zničen natolik, že ani ošetření zkušeného odborníka nepomáhá, přichází na řadu kácení stromu. Kácení stromů se řadí mezi rizikové práce, a tak by mělo být prováděno vždy jen profesionály, kteří s tímto mají dostatek zkušeností. Kácení stromu, které je prováděno laikem může velmi rychle skončit úrazem zúčastněných osob. Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte pokácení nebezpečného stromu. V Praze a okolí se kácením stromů a odstraňováním pařezů zabývá pan Július Tereš.

Kácení stromů a odstranění pařezů - Praha a okolí

Potřebujete najít profesionální firmu, která vám zajistí pokácení stromu a odstranění pařezu? Na tyto rizikové práce je důležité najít profesionály, kteří provedou vše bezpečně. Profesionální firmou zabývající se těmito pracemi je firma pana Júlia Tereše z** Prahy**. Více informací o firmě pana Tereše se můžete dozvědět na e-mailové adrese:

  • julo.teres@centrum.cz
  • nebo telefonním čísle: +420 603 513 031
  • Věříme, že s nabízenými službami firmy budete spokojeni.

Kácení stromů

K pokácení stromu se můžete rozhodnout na základě několika důvodů. Strom je nutné pokácet v případě špatného zdravotního stavu, poškození stromu po vichřici nebo kvůli napadení stromu škůdci. Poškozený strom může způsobit poničení majetku a v nejhorších případech až smrt. Profesionální firma, která se zabývá kácením stromů, před zahájením kácení vyšle svého pracovníka. Odborník si prohlídne strom určený ke kácení, zaměří se na druh stromu, stáří, rozsah poškození a tvar koruny. Dále se hodnotí také stav terénu a povětrnostní podmínky. Před kácením stromu je vždy nutné zhodnotit všechny možná nebezpečí a promyslet bezpečnostní opatření. V České republice se kácení stromů musí provádět v souladu se zákonem č. 114/92 Sb.

Jaké jsou postupy kácení stromů

V praxi se využívá několik druhů** kácení stromů**. Za základní způsob kácení se považuje kácení od pařezu (směrové kácení). Směrové kácení vyžaduje dostatek bezpečného prostoru pod stromem. V parcích nebo městech se směrové kácení nevyužívá a přichází řada na kácení horolezeckou technikou nebo kácení pomocí vysokozdvižné plošiny. Každý z těchto typů kácení se hodí k jiným případům.

Kácení stromů od pařezu

Během kácení stromu se vždy myslí na bezpečnost, a proto se na začátku kácení musí zajistit prostor okolo stromu. V blízkosti stromu, který se bude kácet, by se neměly vyskytovat keře, větve a klacky. Před začátkem kácení se doporučuje odstranit větve. Spodní větve se odstraňují směrem od shora dolů a v úrovni ramen. Na tento krok navazuje vybrání místa dopadu a provedení záseku ve směru kácení. Ve chvíli, kdy se strom začne naklánět, je nutné, aby všechny osoby odstoupily do bezpečí. Během kácení je také důležité myslet na bezpečnou vzdálenost, sílu větru a směr pádu. Vždy je rozdíl mezi kácením jehličnatých a listnatých stromů. Jehličnaté stromy se kácí jednodušeji. U listnatých stromů se nikdy nedá přesně odhadnout, kam strom dopadne. Vyšší riziko je také u kácení stromů s vyhnilým středem. Tyto stromy drží jen na krajích a místo dopadu je také velmi nejisté. Když je strom pokácený je nejdříve nutné zkontrolovat, zda se na okolních stromech nezachytily větve, které by mohly svým pádem způsobit přítomným osobám zranění. Stromy se doporučuje kácet v zimním období, kdy je doba vegetačního klidu. Stromy bez listí vám usnadní úklid a zmrzlá půda se po dopadu stromu nepoškodí.

Pařez

Kácení stromů horolezeckou technikou

Kácení stromů horolezeckou technikou se využívá v případě, že strom roste v blízkosti budov a mohl by svým pádem způsobit poškození majetku. Kácení horolezeckou technikou se řadí mezi výškové práce. Během tohoto typu kácení je vyškolený pracovník zajištěn lany, vyleze na strom a postupně odřezává části kmene a větve. Dřevo se pak bezpečně spouští na zem pomocí systémů kladek a brzd. Tato technika je časově náročná a nelze ji uplatnit u všech stromů.

Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny

Když by bylo kácení horolezeckou technikou příliš časově náročné nebo je strom poškozen natolik, že by ohrožoval lezce, přistupuje se ke kácení z vysokozdvižné plošiny. Z vysokozdvižné plošiny se strom postupně odřezává a odřezané dřevo se bezpečně dostane na zem.

Odstraňování pařezů

Pařez nám na naší zahradě může překážet. A co si budeme říkat, vykopat jej není zrovna jednoduchá práce. Odstraňování pařezů je náročná činnost, která se může provést třemi způsoby. Používá se mechanické odstranění, kopání a fréza. Někdy si příroda pomůže sama a to v případě dřevokazných hub.

Chemické odstranění pařezu

Chemické odstranění pařezu zahrnuje okysličení dřeva a jeho pozdější vypálení, další způsob urychluje trouchnivění. Každý však nemusí souhlasit s chemickými zásahy do přírody.

Pařezová fréza

Pomocí tohoto zařízení lze pařez jednoduše vyfrézovat až po úroveň terénu. Fréza je finančně dosti náročné zařízení, které stojí od 100 tisíc korun a výše, proto je vlastní většinou profesionálové, které si můžete na odstranění pařezu objednat. Frézu si však můžete půjčit i v některých půjčovnách.Odstranění stromů

Odstranění pařezu a houby

Pařez můžete také odstranit biologickým způsobem a to pomocí hub. Na vhodná místa pařezu se nasadí hlíva ústřičná, která se do pařezu vsune. Této houbě se nejvíce daří na pařezech listnatých stromů a to především topolů. Hlíva se řadí mezi dřevokazné houby. Čím více hlíva roste, tím více dochází k rozkladu dřeva. Teď už záleží jen na vás, pro jaký způsob odstranění pařezu se rozhodnete. Mnohé firmy vám mohou nabídnout odstranění pařezu pomocí frézovacího zařízení.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Kácení stromů se v České republice musí řídit zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon stanovuje následující podmínky:

  • Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny.
  • Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěstebních.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

K tomu, abyste byli oprávněni pokácet strom je nutné povolení o kácení stromu, které dostanete na obecním úřadě. K získání povolení je nutné vyplnit žádost, která obsahuje informace jako jméno a příjmení žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene) a na závěr také zdůvodnění žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6886 (magazinpraha.cz#104)


Diskuze a zkušenosti

Pavla Faulová | 17.06.2013 21:36
Re: Kácení stromů a odstranění pařezů Praha a okolí Poptávám odstranění 2 ks pařezů (po smrku a túji), po kterými vedou inž. sítě na adrese Praha 4 - Lhotka. Máte zájem?


Přidat komentář