Vrtání studní Praha

Vlastní studna nám přináší mnoho výhod. Kromě ušetřených peněz za odběr vody, bývá časo kvalitnějším zdrojem než z kterého čerpají vodárny. Dnes můžeme vybírat z mnoha druhů technického provedení.

Studna

Studny jsou svislá zařízení sloužící k odběru vody. Rozdělujeme je na vrtané a kopané. Jejich historie sahá až do starověku. První studny se objevily ve starém Egyptě, kde byly vrtány primitivními ručními nástroji mnohdy do velkých hloubek. Dnes se setkáme s několika druhy, které rozlišujeme podle technického provedení. U velkoprůměrových studen je jejich plášť sestaven z prefabrikovaných betonových skruží a cihlového, kamenného nebo betonového zdiva. U kopaných typů se buduje plášť zespodu a u spuštěné se zapouští seshora v průběhu odtěžování materiálu podkopáváním nebo činností drapáku vrtné soustavy. Vrtané studny jsou vybaveny zárubnicemi převážně z antikorózní oceli, PVC nebo PE. Hloubí se za pomocí vrtných souprav. Zvláštní typy šachtových studní obsahují horizontální sběrače. Ty jsou navrtané do kolektorů. Budují se hlavně ve velmi mocných nezpevněných horninách. Vyznačují se velkým účinným dosahem studny.

Vyhledání vody

Před samotnou stavbou studny je nejdůležitější najít vhodné místo s požadovaným zvodněním. Samotnému hledání by mělo předcházet hydrogeologické posouzení lokality z hlediska pravděpodobnosti, hloubky a intenzity zvodnění. Na jeho základě a požadavků zákazníka se určí nejvhodnější typ studny a technologie jejího hloubení. Vyhledávání vody se v jednoduchých případech provádí za pomoci virgule. Tomuto způsobu říkáme biodetekce, telestezie nebo jednoduše česky proutkaření. To se hodí pro studny pro individuální zásobování. Pro nalezení většího vodního zdroje se využívá geofyzikální průzkum.

Čerpací zkoušky

Vydatnost zdroje nám určí čerpací zkoušky. Ty nám také nám zjistí vliv na sousední studny. Čerpací zkoušky se provádí moderními technologiemi plně automatizovaného záznamu dat. Především se zjišťuje úroveň hladiny vody a možné čerpané množství. Tento způsob měření je zcela nezávislý na lidském zásahu, proto nám poskytuje objektivní údaje. Hydraulické parametry horninového složení můžeme určit rovněž pomocí stoupacích či zasakovacích zkoušek a slugg testů. Veškerá tato měření označujeme jako hydrodynamické zkoušky.

Představební příprava

Pro stavbu studny musíme mít stavební povolení a povolení na nakládání s vodou. Aby jsme je získali potřebujeme mít vypracovanou projektovou dokumentaci pro vodohospodářské stavby. Ta by měla obsahovat hlavně způsob stavební úpravy svrchní části studny nebo vrt a vodovod do objektu. Nejvhodnější místo pro vybudování studny nám určí hydrogeologický průzkum. Jeho výsledek se stanoví po provedení vrtu. Vrtné práce se následně zdokumentují. Jde hlavně o geologický profil vrtu a zvodnění. Po získání stavebního povolení a povolení pro odběr vody se provede úprava zhlaví a napojí se studna k zásobovanému objektu. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu je pro stavební a vodohospodářské úřady podkladem pro vydání povolení k odběru. Řeší zároveň hydrogeologické poměry včetně bezpečnosti čerpání vody pro další podobná zařízení. Hydrogeologický průzkum pro studnu předkládáme v jednom celku včetně projektu studny.

Hloubení studny

Vrtané studny jsou budovány pomocí průzkumného vrtu. Ten je ve své podzemní části upraven k jímání vody. Studna z něj pak již vzniká pouze osazením zhlaví vrtu do manipulační šachty, umístěním čerpadla a napojením na zásobovaný objekt.

Čištění studny

Jelikož nám do studny mohou prosáknout nečistoty, je nutno provádět pravidelně kontrolu nezávadnosti vody. Pokud se potvrdí znečištění, musíme studnu řádně vyčistit. Nejprve vyčerpáme vodu a vybereme veškeré nánosy a kaly, které bývají zdrojem jedovatých zemních plynů hromadících se na dně. K očištění pláště studny se používá průmyslový vysokotlaký stroj. Přečerpává se znovu voda. Nachází - li se na dně použitelná vrstva, propere se a vyčistí vysokotlakým strojem. Chybí - li, založí se nová říčním štěrkem o hrubosti 8 - 16 mm. Po důkladné vyčištění studny je nutno ji zajistit proti vniknutí povrchových nečistot a to tak, že se vytmelí spáry mezi skružemi a potrubím. Skruže vytíráme speciálním cementovým přípravkem a atestem na pitnou vodu. Je to dokonalá impregnace proti nežádoucím vlivům. Pokud se ve studni nachází pod hladinou vody starší zinkované potrubí, doporučuje se ho vyměnit za plastové. Nakonec vodu vydezinfikujeme dezinfekčním prostředkem.

Čerpadla a pumpy

Čerpadla a pumpy jsou stroje, které dodávají kinetickou, potenciální nebo tlakovou energii tekutině. Nalezneme jich několik typů. Pokud potřebujeme trvalý tlak v rozvodu vody a automatické zapnutí při odběru, můžeme použít domácí vodárnu s ponorným odstředivým či vřetenovým nebo povrchovým samonasávacím čerpadlem. Netrváme - li na trvalém tlaku, máme na výběr ponorné nebo povrchové typy. Ponorné čerpadlo umístíme v ideální dopravní výšce. Tu zjistíme jako součet výškového rozdílu mezi ním, místem vypouštění a hodnoty délky potrubí. Při poklesu tlaku pod nastavený je automaticky sepnuto čerpadlo tlakovým spínačem až do doby, než je dorovnán. Když není dostatek vody ve studni nebo nainstalované ochraně před suchoběhem, spínač čerpadlo vypne a ochrání ho tak před poškozením. Nutné je dodržovat správné nastavení vzduchu v expanzní nádobě, které má být o 0,2 baru nižší než zapínací tlak v tlakovém spínači. Ten musíme nastavit v suchém stavu nádoby ještě před vlastní montáží. Pokud víme, že budeme mít větší spotřebu vody, zvolme si raději čerpadlo s větším průtokem. Pro použití samonasávajícího čerpadla platí, že hodnota sací výšky musí být menší než 7,5 m případně jiné hodnoty uvedené v manuálu k obsluze zařízení.** Povrchová čerpadla** mohou sát vodu do maximálně 8 metrů. Pokud je vzdálenost větší, je již nutné použít ponorný typ. Sací výška představuje součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem, minimální úrovní hladiny čerpané vody a hodnoty délky potrubí. K pohonu čerpacích zařízení nám slouží elektřina nebo benzínové motory. U ponorných čerpadel je důležité správné zavěšení pomocí vhodné šnůry. Ochranu proti zamrznutí nám zajistí topné kabely, které jsou osazeny integrovaným termostatem a pracují automaticky podle teploty. Mohou být trvale připojeny k elektrické síti. Topný kabel se doporučuje použít při teplotě 5 °C a nižší, neboť běžná izolace nezabrání promrznutí. K čerpání vody z větších hloubek nám poslouží také ruční pumpa. V kompletu s ní se dodává také sací koš se zpětnou klapkou, pracovní válec a spona s klíny.

Slovo závěrem

Rozhodneme - li se pro stavbu studny, můžeme se obrátit na specializované firmy. Ty nám vystaví veškerou dokumentaci nutnou pro stavební povolení. Vyhledají nám také nejhodnější místo pro umístění studny a rozborem vody zjistí její složení a potvrdí nám její nezávadnost. Stavební firmy zabývající se studnami pak provedou vrt a následně postaví konstrukci. Postarají se nám také o pravidelnou kontrolu kvality vody a případné čištění. Mohou nám v případě našeho zájmu doporučit či přímo dodat vhodné čerpadlo. Pokud se však rozhodneme pro jeho nákup v obchodě, širokou nabídku těchto zařízení najdeme především ve specializovaných řetězcích nebo na internetu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6911 (magazinpraha.cz#167)


Přidat komentář