Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha 9 a okolí

Protipožární ochrana a bezpečnost práce jsou nedílnou součástí každého zaměstnání. Ptáte se proč? Protože školením protipožární ochrany a bezpečnosti práce musí projít každý zaměstnanec, bez výjimky.

To nejcennější, co vůbec máme, je život. Není ani potřeba říkat proč, neboť všichni víme, že ten máme pouze jeden. K tomu, abychom naše životy chránili, je velmi důležitá protipožární ochrana a bezpečnost práce.

Protipožární ochrana

Nebezpečí požáru na nás číhá všude kolem nás a proto je potřeba se chránit. Nejúčinnější ochranou proti požáru je, nehrát si s ohněm. Riziko je však natolik veliké, že je potřeba se na požár umět dostatečně připravit. K tomu, abychom požár dokázali zvládnout, potřebujeme dostatečné vybavení hasicími přístroji. To však není vše, neboť začne-li hořet, je potřeba daný prostor co nejrychleji evakuovat a k tomu nám pomohou bezpečnostní tabulky a další bezpečnostní prvky. Pomocí těchto bezpečnostních prvků se dostaneme z ohně tou nejkratší cestou.

Co obsahuje dokumentace požární ochrany?

Dokumentace požární ochrany se řídí vyhláškou, která určuje vše, co musí obsahovat. Vyhláška udává, že by dokumentace požární ochrany měla obsahovat dokumentaci o začlenění provozovaných činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentaci zdolávání požáru či řád ohlašovny požáru atd.

Provádění školení

Každý zaměstnanec musí podstoupit školení a to zejména v oblasti požární ochrany. Toto školení je povinné a bez ohledu na to, jaké je postavení daného zaměstnance. Školení by mělo být ukončeno buďto ústní zkouškou či provedením zkušebního testu apod., podle toho, jak nařídí majitel firmy či její vedení. Chce-li zaměstnavatel, aby bylo vše dle předpisů a norem, musí nechat své zaměstnance dokonale proškolit. To znamená, že je nutné, aby zaměstnavatelé najali na proškolování svých lidí odborné firmy.

Prohlídky objektů a požárních vodovodů

Každý, kdo chce mít jistotu, že je jeho nemovitost řádně zajištěna proti požáru by si měl najmout někoho, kdo provede prohlídku daného objektu a požárních vodovodů. Mnohdy jsou to právě požární vodovody, které mohou zachránit nejen životy, ale také podstatnou část majetku, který by jinak zcela shořel. Prohlídky každého objektu by měl vykonávat specialista čili řádně proškolený odborník, mající dostatek odborných znalostí a také praxi v oboru bezpečnosti. Požární vodovod by měl být na veřejně dostupném místě a měl by být také pravidelně kontrolován a opravován, což by měla provádět pouze specializovaná firma.

Pravidelné prohlídky hasicích přístrojů

Jak jistě všichni víme, existuje mnoho druhů hasicích přístrojů. Můžeme si tak pořídit hasicí přístroj práškový, pěnový, sněhový, vodní atd. Hasicí přístroj musí procházet pravidelnou revizí a také servisem. O hasicích přístrojích platí, že je nutné, aby byly umístěny tam, kde jsou dobře dostupné. Každý hasicí přístroj je opatřen plombou, která ho opravňuje k bezpečnému použití a také je na něm uvedeno, kdy byla kontrola provedena. Pravidelné kontroly hasicích přístrojů jsou velmi důležité, neboť nám v případě požáru a použití nekvalitního hasicího přístroje půjde o život.

Co je to BOZP?

BOZP tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z hlavních povinností, které každý zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům. Tuto povinnost ukládá zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. BOZP je ve své podstatě souhrn opatření, která existují proto, aby bylo možno předejít ohrožení lidského života v pracovním procesu. BOZP se netýká pouze výrobních prostor, ale také lidí, pracujících v kancelářích apod.

Co je součástí BOZP?

Součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky, ergonomie a v neposlední řadě také hygiena práce včetně pracovního prostředí. Pravdou také je, že BOZP úzce souvisí také s požární ochranou, pracovním lékařstvím firemní ekologií apod. Každý zaměstnanec, který do zaměstnání nastoupí, musí projít příslušným školením BOZP, přičemž po jejím ukončení projde buďto ústní zkouškou, vědomostním testem apod. Záleží totiž na každém zaměstnavateli, jakou podobu bude ukončení školení BOZP mít a na zaměstnanci je, danou zkoušku složit.

Jak vyhledat firmu provádějící školení BOZP a PO?

Každá firma, která chce provádět školení v oblasti požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí vlastnit živnostenský list pro technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany jako osoba odborně způsobilá dle § 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Chceme-li mít jistotu, že naše zaměstnance proškoluje opravdu odborník, měli bychom trvat na tom, ženám předloží potřebné dokumenty, které ho k této činnosti opravňují. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že bychom sice potřebná školení měli, ale byla by neplatná. V dnešní době není problém poohlédnout se na internetu a zjistit si přímo na internetových stránkách dané firmy, zda k této činnosti oprávnění má. Stejně tak si můžeme při této příležitosti zjistit také potřebné reference, které nám pomohou se správně rozhodnout.

Hlavní je důslednost

Jak již bylo uvedeno výše, jsou zaměstnavatelé odpovědní za to, že budou mít všichni jejich zaměstnanci provedeno proškolení v oblasti BOZP a PO. Aby bylo při kontrolách jisté, že tímto školením opravdu všichni zaměstnanci prošli, je každý zaměstnanec podepsán na příslušném formuláři, který je k tomuto určen. Daný formulář je tedy jakýmsi potvrzením o tom, že bylo školení provedeno a zaměstnanci přesně ví, jak se chovat. Školení BOZP a PO by měli vyžadovat také zaměstnanci, kteří nastoupili do nového zaměstnání a dané školení ještě nepodstoupili. Ať již na školení BOZP a PO upozorní zaměstnavatel či zaměstnanec, důležité je, aby bylo provedeno opravdu zodpovědně a důsledně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3921 (2354)


Přidat komentář