Psychologické poradenství Praha

V dnešním světě není jednoduché vyvarovat se spěchu, stresu, nervozitě a jiným nepříjemným psychickým problémům, které mohou vyvrcholit v problémy tělesné. Návštěvou psychologa můžete předejít mnohým nepříjemnostem.

V dnešní uspěchané době mnoho lidí zjišťuje, že jejich duševní kondice není to, to bývala. Je to stres, který nám ubírá energii a chuť do života. Stres sice do určité míry zvyšuje naši produktivitu a výkonnost, ale za určitou hranicí vede k nespavosti, nemoci, neuróze a neschopnosti vědět si rady. Jeden ze smutných faktů našeho života je, že neschopnost poradit si, vyrovnat se s něčím je spatřována jako neúspěch. Ten se stal nemocí, která se léčí a tudíž se každý rok předepisují miliony receptů na méně důležitá sedativa.

Psychologie

Tato věda se zabývá studiem myšlení. Zkoumá, jak vlastně mysl pracuje, jak se lidé chovají, jak se cítí a jak myslí. Psychologové se tedy zabývají všemi aspekty duševního života. Pokud se obrátíte se svými duševními problémy na psychologickou poradnu, mohou vám odborníci pomoci zlepšit váš budoucí život. Někdo si plete pojmy psychiatr a psycholog. Vysvětlení je velmi jednoduché. Psychiatr je lékař specializovaný na léčbu duševních nemocí, zatímco psycholog lékařské vzdělání mít nemusí. Má odbornou kvalifikaci, která jej opravňuje k tomu, aby se zabýval problémy duševního zdraví. Takže od psychologa žádné léky nečekejte. Je však pravdou, že psychologové a psychiatři spolupracují ve speciálních léčebnách pro duševně nemocné.

Vliv mysli na tělo

Stav mysli ovlivňuje tělesné pochody nespočetnými způsoby. Někdy mají pochody, jimiž mysl ovlivní tělesné funkce, jen krátkodobý charakter. Často stačí zmínit se o potížích příteli, nebo blízké osobě a nepříjemné příznaky vymizí. Jindy jsou potíže dlouhodobé, mohou se zhoršovat a někdy přivedou pacienta k lékaři. O svých psychických problémech nemusí vůbec vědět. Lékař jeho stav vyhodnotí a doporučí mu návštěvu psychologa.** Při vzniku mnoha tělesných obtíží hraje velkou roli úzkost.** Potíže pak vedou k jejímu stupňování, čímž se uzavírá bludný kruh. Tělesné reakce a změny nemusí být nutně jen důsledkem úzkosti. Mohou je vyvolat i jiné silné pocity, jako je hněv, flustrace nebo pocit viny.

Psychologická léčba

Psychologové používají kromě rozhovorů as pacienty i mnoho jiných technik, které jim v léčbě pomáhají. Na začátku musí zjistit, v čem problém spočívá a do jaké míry ovlivňuje pacientův život. K tomu se používají různé dotazníky, kde se zjišťuje pacientův postoj k životu. Nebojte se, nic z toho se na veřejnost nedostane. Všechny informace jsou tajné a slouží jen pro potřebu psychologa. Pro pacienty, kteří trpí stresem nebo úzkostí, se často používá relaxační trénink. Ten velmi často uklidní mysl a i stres bude na ústupu. Duševní kondice je v pořádku jen tehdy, když se umíte uvolnit.** Fyzická cvičení jsou proto důležitým krokem k dosažení mentálního uvolnění.** Nejjednodušší je položit se na záda a nechat tělo odpočívat. V této poloze pak nechte odpočívat i vaše vědomí, a to takže nemyslíte na starosti a stresy. Dokončení uvolnění je možné jen tehdy, když se nezabýváte žádnými úvahami. Do relaxačních technik patří také pomalé dýchání s myšlenkami na něco pěkného, třeba na moře, na modré nebe, nebo na nějaká příjemná slova. Když si tyto jednoduché techniky osvojíte, tak vždy když se dostanete do nějaké stresové situace, včas zahajte relaxaci. Uvidíte, že velmi brzy budete schopni uklidnit se, aniž byste museli podstoupit celou proceduru. Dokážete svou vůlí tělo ovládnout.

Psychické poruchy u dětí

Nejen u dospělých, ale i u dětí se vyskytuje celá řada různých psychických problémů. Psychologové, kteří se těmito problémy zabývají, pracují většinou v psychologických poradnách, dětských centrech nebo nemocnicích, kde spolupracují s dětskými lékaři. Poruchy chování mohou mít již malé děti. Patří sem například výbuchy hněvu, poruchy spánku, nebo potíže s jídlem a udržováním čistoty. U starších dětí jsou to především poruchy pozornosti, sklony k agresivitě a ničení. U pubertálních dětí může dojít ke sklonům ke krádežím, násilí, drogám nebo promiskuitnímu chování. Dětský psycholog u těchto případů neléčí jen samotné dítě, ale celou jeho rodinu. Většinou poruchy chování u dětí mají kořeny právě v rodinných kruzích, ve způsobu života a v jednání rodičů s dětmi.

Spousta dětí mívá také problémy s učením. I v tomto případě je nejlepší s dítětem zajít pro odbornou radu a pomoc. Edukační psycholog provede s dítětem několik testů a na základě výsledků pozná jeho slabiny, nebo silné stránky. Často se stává, že dítě začne chodit do školy a je nesoustředěné, nespolehlivé nechce se učit. Pak návštěva psychologa může odhalit skutečnost, že dítě trpí dyslexií nebo nějakou jinou poruchou, která může vyústit v problémy s učením, ale inteligenci dítěte nijak neovlivňuje. Edukační psychologové jsou ale specializovaní jen na diagnostiku, ale léčbu problémů musí vyřešit terapeut.

Psychické poruchy dospělých

Je známo, že asi 80 % žen a 70 % mužů trpí různými emočními problémy. Může jít o mnoho různých stavů, od velmi lehkých, až k velmi závažným pocitům bezmocnosti a v nejhorším případě k sebevražedným sklonům.  I když jsou psychické problémy nepříjemné a zasahují do normálního života, některé z nich lze jen těžko označit za duševní nemoc. Stačí pouze poradit. Zbývající závažné stavy se raději musí léčit u psychiatrů s použitím léků.

Existuje mnoho krizových období v lidském životě, které musí člověk překonat. Může to být rozvod, ztráta partnera, ztráta zaměstnání, syndrom prázdného hnízda, ale také problémy v sexuálním životě partnerů. Neurózy a stresy jdou ruku v ruce s některými tělesnými příznaky, jako je trvalá bolest hlavy, břicha nebo závažnější žaludeční vředy, vysoký krevní tlak a srdeční nemoci. Někdy může psycholog pomoci člověku se silnou emoční reakcí na tělesné onemocnění, například na srdeční infarkt, amputaci končetiny, ztrátu prsu nebo jiná závažná fyzická postižení. Pro nemocné je často těžké smířit se s důsledky těchto stavů a psychologickou pomoc potřebují proto, aby se mohli na novou situaci adaptovat. Někdy je psychologova pomoc prospěšná u nemocných, kteří trpí chronickou bolestí. Léčebné postupy mohou vnímání bolesti snížit a učinit tak pacientův život snesitelnějším. Také hluboký zármutek může nastartovat řetěz těžkých poruch a je tu opět psycholog, který pomůže postiženému vyrovnat se s jeho ztrátou.

Duševní kondice

Pamatujte na to, že nic není beznadějné. Pokud máte přátele a podporu ze strany vaší rodiny, lze každý problém vyřešit včas. Pokud se nemůžete rozhodnout, zdali máte rozumný přístup k životu a k jeho vrtochům, promluvte si s někým o vašich reakcích. Akceptujte pomoc, víte, kde ji najdete. Musíte být realističtí a udržovat správnou emocionální rovnováhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6914 (magazinpraha.cz#40)


Přidat komentář