Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Hledáte komplexní zázemí a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně veškerého poradenství, vypracování potřebné dokumentace a odborného servisu? Máme pro Vás řešení v podobě profesionální firmy.

Termín BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jde o souhrn opatření, která jsou stanovená legislativou** ** a slouží k tomu, aby se díky nim předcházelo k ohrožení nebo poškození zdraví při výkonu práce. Bezpečnost práce a samozřejmě s ní související ochrana zdraví je základní povinností každého zaměstnavatele. Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Základním cílem a vůbec účelem profesionálů pracujících v oblasti BOZP je omezit, v tom nejlepším případě však vyloučit, všechna rizika, která vznikají při každé činnosti. Součástí problematiky BOZP je zpravidla vyhledání rizik při práci a jejich následné vyhodnocení, kategorizace prací, ochranné pracovní prostředky, bezpečnost technických zařízení, a hygiena práce včetně pracovního prostředí.Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Ochrana zdraví při práci a požární ochrana - Praha a okolí

Obor zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou je velmi široký a zahrnuje nepřeberné množství činností a služeb, které se v souvislosti se zajištěním veškeré bezpečnosti dají nabízet a poskytnout. Nicméně můžete zmínit alespoň některé služby, které do BOZP a PO spadají. Je to např. vstupní audit pro ověření plnění požadavků podle platné legislativy, vypracování úplně dokumentace podle aktuální platné legislativy v dané oblasti, profesionální školení BOZP a PO jak pro živnostníky, tak pro podniky a organizace, návrhová opatření k nápravě zjištěných nedostatků, poradenství v oblasti BOZP a PO, odborný servis včetně dodání ochranných prostředků a prostředků požární ochrany, atd.

Firma, která nabízí služby v oblasti BOZP a PO, zpravidla zajišťuje veškeré aspekty ochrany zdraví člověka, které jsou spojené s výkonem jeho práce. Jde tedy o aspekty zdravotní, technické, organizační, technologické a samozřejmě sem patří i jejich dokumentování. Dále profesionální firmy zpravidla vysvětlí a přiblíží možné rizika, které ohrožují zdraví člověka v pracovním procesu a zajistí veškerá opatření pro odstranění těchto rizik nebo alespoň jejich minimalizaci. Samozřejmostí je navrhnutí zlepšení pracovního prostředí a pracovních míst. Firmy zabývající se BOZP a PO zajišťují informování různými formami a to jak elektronicky, prostřednictvím internetu, písemně nebo formou různých školení o tom, jaké práva a povinnosti v oblasti BOZP a PO mají jednotliví zaměstnanci, jejich vedoucí a vedoucí managementu.Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Požární ochrana a související právní předpisy - Praha a okolí

Velké procento lidských činností, které lidé provozují jak v osobním, tak v profesním životě, přináší nebezpečí vzniku požáru. Zákon o požární ochraně, stejně jako zákoník práce a jiné právní předpisy ukládají povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zajistit řádné dodržování předpisů týkajících se požární ochrany. Pokud je však osoba znalá právních předpisů o požární ochraně a je řádně proškolená a informovaná, je schopna řadě rizik vyplývajících z provozovaných činností účinně předcházet.

Souvisejícími předpisy jsou Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Bezpečnost práce a související předpisy - Praha a okolí

Stejně jako mnoho pracovních činností přináší jisté riziko požáru, stejně je tomu i s rizikem úrazu při práci. Veškerá taková rizika lze ovšem snadno významně omezit. Zákoník práce, živnostenský zákon a jiné další právní předpisy ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat veškeré své zaměstnance s předpisy vedoucími k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle platných právních předpisů je vyžadováno, aby každý zaměstnanec znal tyto předpisy a aby znalost veškerých těchto předpisů byla součástí předpokladů pro výkon práce. Patří sem samozřejmě i pravidelná ověřování, zda zaměstnanci předpisy znají a kontrola jejich dodržování. Za dodržování veškerých těchto předpisů je odpovědný zaměstnavatel a stejně tak i vedoucí zaměstnanci.

Souvisejícími předpisy na úseku BOZP jsou: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, atd., Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků...

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Dokumentace BOZP a požární ochrany - Praha a okolí

Většina profesionálních firem, poskytujících služby v oblasti BOZP a PO, nabízejí i zpracování dokumentace BOZP a PO. K dokumentaci požární ochrany může patřit například zpracování dokumentace o zdolávání požáru, evakuační plán, požárně bezpečnostní řešení staveb nebo začlenění objektů a činností podle zákona o požární ochraně.

Servis, revize a montáž požárních prostředků - Praha a okolí

Požárními prostředky se rozumí takové prostředky, které zabraňují požáru nebo minimalizují ničivé následky požáru. Firmy, které poskytují služby v oblasti BOZP a PO nabízejí servis takových prostředků, včetně jejich montáže a revize. Jde především o hasicí přístroje, požární vodovody, a to o vnitřní a venkovní hydrantové systémy, včetně kontrol požárních nádrží a sluchovodů, dále se jedná o požární ucpávky, požární uzávěry, protipožární nátěry jak ocelových, tak i dřevěných konstrukcí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24945 (topprodukt.cz#2326)


Přidat komentář