Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství se týká každého původce odpadů.

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést pravidelnou evidenci nejen o produkci, ale i o způsobech nakládaní s odpady, a to za každou provozovnu a jednotlivý druh odpadu.

Kdo je původce odpadů?

Původce odpadů je káždá právnická či podnikající osoba nakládající s odpady. Týka se to jak ostatních odpadů, do kterých je řazen i komunální odpad, tak především odpady nebezpečné.

Co je povinností původce odpadů?

Jak je již výše uvedeno původce odpadů je každý, kdo nakládá s odpady v rámci svého podnikání, proto je rovněž povinností každého z Vás, kdo nakládáte v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady ve větším množství, zajistit si odpadového hospodáře.

Produkuje- li původce odpadů v rámci svého podnikaní více než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, je dle zákona povinen zajistit si odpadového hospodáře.

Nevíte si rady a hledáte pouze odborníky zajišťující služby v oblasti odpadového hospodářství? Doporučujeme Vám obrátit se na společnost Energom Projekty a.s, jejiž hlavním cílem je zbavit Vás zbytečných starostí týkající se problematiky odpadů tak, aby jste se mohli plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Energom Projekty a.s

Své komplexní služby poskytují pouze na profesionální úrovni, především díky svým odborně proškoleným pracovníkům v oblasti odpadového hospodářství.

Chcete-li předejít zbytečným sankcím za nedodržení všech stanovených podmínek v oblasti odpadového hospodářství, nechte za sebe jednat odborníky. Zajistí Vám hladký průběh při kontrole ze strany veřejné správy.

Svou práci si obhajíme a rádi Vás při kontrole ze státních orgánu zastoupíme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31479


Přidat komentář