Účetnictví a daně - Praha 6

Již se Vám nedostává tolik času a síly, abyste se mohli naplno věnovat jak podnikání, tak spravování chodu Vaší firmy po stránce účetní, mzdové a daňové? Nebo nejste zrovna spokojeni s odváděnou prací Vašeho účetního oddělení?

Pak se Vám nabízí možnost v podobě externího vedení účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví. Díky včasnosti a správnosti dat, které Vám budou poskytnuty, se budete moci opřít o „pevné základy“, na kterých můžete budovat Vaši strategii, plány, cíle. Budete moci flexibilně reagovat na měnící se situace na konkurenčním poli, uzpůsobovat podnikatelskou strategii aj. Navíc Vám odpadnou starosti stran řešení špatně vedeného účetnictví. V neposlední řadě ušetříte finance na případných uložených pokutách při zjištění nesprávně vedeného účetnictví, stejně tak finance na provozních nákladech. Jedno rozhodnutí, a to důležité na Vás však bude. Je třeba si vybrat profesionální firmu, které svěříte oblast účetní, daňovou nebo mzdovou.

Účetnictví a daně - Praha 6

V Praze 6 a okolí nabízí komplexní služby v oblasti účetnictví společnost Accounting for Europe spol. s r.o. paní Ivety Kotrč Sládkové, jejíž sídlo najdete na adrese: Na Bateriích 818/17, Praha 6, 162 00 . Společnost Accounting for Europe spol. s r.o. se specializuje na komplexní vedení účetnictví, daňové evidence audity, mzdová personalistika, daňové poradenství. Záleží na každém klientovi, zda bude chtít těchto služeb využít prostřednictvím externího vedení účetnictví nebo využije zpracování účetnictví přímo v sídle své firmy.

Accounting for Europe spol. s r.o. nabízí i vedení účetnictví on-line, vedení daňové evidence, a mimo jiné poskytuje daňové a právní poradenství. Jestliže se rozhodnete pro tuto firmu, vždy se Vás ujmou specialisté, u kterých si můžete být jisti profesionálním přístupem a kvalitně a bezchybně odvedenou prací. Díky nim se pro Vás stane účetnictví a věci s ním spojené příjemnou záležitostí.

Více informací se dozvíte na internetové stránce firmy: www.afesro.eu. Jestliže máte více dotazů nebo si chcete dohodnout spolupráci s odborníky této společnosti, stačí vytočit jedno z nabízených telefonních čísel: +420 734 487 999 nebo +420 244 463 642 nebo své dotazy a žádosti zaslat na emailovou adresu: sladkova@afesro.eu.

Vedení účetnictví - Praha 6

Potřebujete zpracovávat účetnictví? Pohlídat všechny termíny a povinnosti? Vyplnit daňové přiznání nebo spočítat daně? Nechte vše na profesionálech, kteří vše zařídí za Vás a zbavte se tak všech povinností a rizik spojených s vedením účetnictví. Správně vedené účetnictví je základem existence každého podnikatelského subjektu. V rámci vedení účetnictví Vám je poskytována kontrola účetních dokladů, zpracování účetních dokladů, evidence majetku včetně karet majetku a odpisů, účetní závěrka či účetní poradenství.

Účetnictví jednoduché a podvojné - Praha 6

Je prakticky jedno v jakém oboru podnikáte. Stran vedení účetnictví pro Vás bude směrodatné, zda bude, je Vaší zákonnou povinností vedení účetnictví (podvojné účetnictví), či vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví). V případě vedení daňové evidence máte i možnost dobrovolně přejít na vedení účetnictví, které vám poskytne ucelenější a podrobnější přehled o stavu hospodaření Vaší firmy. Bude záležet tedy na Vás, zda dáte přednost relativně jednoduššímu vedení, ovšem s tím cílem, že se Vám dostane méně informací, nebo spíše upřednostníte náročnější vedení, ale s tím, že budete mít komplexní obrázek. Ostatně, pokud svěříte vedení účetnictví specializované firmě, nemusí Vás prakticky trápit otázka složitosti. Vy obdržíte za dohodnutou odměnu včasná a správná data, která k podnikání, a pro kontrolní úřady, potřebujete.Účetnictví a daně - Praha 6

Mzdové účetnictví - Praha 6

A to se týká de facto i mzdové agendy. U ní sice nemáte na výběr, stran složitosti, zato však máte možnost si také nechat vést mzdové účetnictví zkušenými experty. Nelze říci, zda je oblast účetnictví, či mzdová těžší než ta druhá. Obě oblasti vyžadují specifické a hluboké znalosti, nemalou praxi. V obou oblastech je možné se dopustit chyb, které mohou mít značný vliv na prosperitu firmy, ale také se mohou odrazit v podobě udělené pokuty od kontrolních úřadů. Oslovíte-li firmu stran vedení účetnictví, stojí jistě i za zvážení, zda firmě také nepřenecháte agendu mzdovou. Zbavíte se tak velké zátěže, starostí, snížíte provozní náklady, ušetříte nemálo času.

Účetnictví a daně Praha 6

Accounting for Europe spol. s r.o.

Tel.: +420 734 487 999 nebo +420 244 463 642

Email: sladkova@afesro.eu

Web: www.afesro.eu

Daňové a ekonomické poradenství - Praha 6

Vedle účetní a mzdové oblasti, se u specializované firmy také můžete dohodnout na poskytování odborného daňového a/nebo ekonomického poradenství. Zde skutečně platí přísloví rada nad zlato. Získáte i nezávislý, objektivní pohled na Vaši situaci, kdy Vy sami se můžete na danou situaci již dívat neustále ze stejného úhlu. V rámci daňového poradenství je možné využít například daňové optimalizace, ale také rad stran vypracování daňových přiznání. V rámci ekonomického poradenství můžete očekávat například pomoc při vypracování podnikatelského záměru, finančních analýz aj.Účetnictví a daně - Praha 6

Pravidelné kontroly a zastoupení na úřadech - Praha 6

Říkali jste si, že půjdete do podnikání z několika důvodů, kdy jeden z nich byl, že za Vámi neustále nebude nikdo stát, a kontrolovat Vaši činnost? Při podnikání skutečně stojíte na vlastních nohou, jste odpovědní za to, co činíte, jak to činíte. Ovšem, kontroly, jako takové se nevyhnete ani při podnikání. Nebudete však chodit „na kobereček“ k řediteli, majiteli firmy, ale čekají Vás pravidelné kontroly stran správnosti vedení Vašeho podniku, po stránce věcné. Kontroly očekávejte od finančního úřadu, úřadu práce, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven. Čas, invence, to vše od Vás bude vyžadováno. Čas však můžete ušetřit, stejně jako poskytování vysvětlení aj., oslovíte-li vybranou firmu, která Vás bude na základě Vámi udělené plné moci zastupovat při kontrolách, ale i případných jednáních.

Vedení účetnictví pro občanská sdružení - Praha 6

Občanské sdružení, jako právnická osoba ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o sdružování občanů, je povinno vést účetnictví (původní termín podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu), a to ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Společnost Accounting for Europe nabízí vedení účetnictví pro občanské sdružení, zpracovává účetní osnovy, zaúčtuje a zpracuje předané účetní doklady, vede účetní knihy, účetní deník, hlavní knihu, pokladní doklady, knihy pohledávek a závazků, sleduje salda jednotlivých účtů, zpracovává souhrnné hlášení k DPH, účtuje dotace a granty, zpracovává účetní závěrku včetně tisků všech zpracovaných knih.

Audit - Praha 6

Audit je nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu plnění požadavků příslušné normy. Jeho účelem je zjištění, zda-li se v dokladech nacházejí pouze pravdivé informace o skutečném stavu věcí. Obvykle se auditem provádí i hodnocení kvalitní vnitřní kontroly firmy a provádí ho řádně vyškolený auditor.

Základní klasifikace auditu rozlišuje audit externí a interní. Toto členění vychází ze skutečnosti, zda je audit vykonáván externím subjektem (auditorskou firmou, auditorem, státními orgány apod.) nebo je audit prováděn organizačním prvkem zakomponovaným do organizační struktury dané společnosti či instituce. Z jiného pohledu může členění vycházet z funkčnosti a určenosti, k jakému účelu audit slouží a pro koho je určen. Výstupy externího auditu jsou určeny pro veřejnost, zastupitelské orgány, voliče, zakladatele, zřizovatele, majitele, akcionáře a podobné zájmové skupiny a má být veřejně k dispozici. Naproti tomu interní audit slouží managementu firmy či instituce a má přispět k optimalizaci společnosti (výrobních a ekonomických činností, organizaci a řízení, atd.) a není veřejně dostupný. Z časového pohledu se vymezuje audit roční a průběžný, a z aspektu šíře či hloubky záběru audit komplexní a selektivní.

Z hlediska situace v ČR je neznámějším a nejpropracovanějším auditem z hlediska mezinárodního aspektu audit finanční, který vychází z příslušných zákonů (tj. zákona č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a je prováděn členy Komory auditorů. Audity mohou být různého typu např. audit produktů, procesu, audit systému řízení, kapacitní audit, personální audit, komunikační audit, marketingový audit, audit projektu, bezpečnostní audit, SEO audit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6983 (magazinpraha.cz#84)


Přidat komentář