Účetnictví, daňová evidence Praha - východ, Jičín, Semily

Jedním z důvodů, proč řada firem využívá možnosti externího vedení účetnictví, je oproštění se od neustálých sledování změn, ke kterým v účetnictví každý rok, ale i během roku, dochází. Nejde však jen o jejich podchycení, ale také aplikování v praxi.

 

účetnictvíVyznat se pak v tom, co bylo, a již není, uzpůsobit účetnictví či daňovou evidenci dle aktuální platné legislativy, se pak stává pro nejedno účetní oddělení tvrdým oříškem. K jeho rozlousknutí je třeba hlubokých teoretických znalostí, ale také praktické zkušenosti. I sebelépe napsaná odborná literatura, příručka, totiž nemusí pojmout veškeré situace, případy, ke kterým může v dané firmě dojít. Chybně vedené účetnictví se pak odrazí v datech, o které se majitel firmy nemůže nijak opřít, a navíc je možné očekávat pokuty ze stran kontrolních úřadů. Řešení se však nabízí, a to již ve zmiňovaném přenechání účetnictví, daňové evidence, stejně tak mzdového účetnictví, některé z profesionálních externích účetních firem.

Účetnictví, daňová evidence Praha - východ, Jičín, Semily

 

Každý podnikající subjekt má povinnost vést účetnictví, případně daňovou evidenci. Pokud se Vás týká povinnost vedení účetnictví, či dobrovolně přechází z daňové evidence, na účetnictví, pak se můžete s Vámi vybranou externí účetní firmou dohodnout na celé řadě dílčích činností, které spadají pod oblast účetnictví. Například se jedná o věcnou kontrolu správnosti veškerých účetních dokladů, jejich zpracování, zápisy do evidence majetku, evidence pohledávek a závazků, deníku, vedení knihy přijatých a vydaných faktur, evidenci DPH, zpracování daňového přiznání k DPH, zpracování měsíčních přehledů, vyhotovení roční závěrky, včetně zpracování požadovaných daňových přiznání a jejich příloh aj.

Vedení daňové evidence

Daňová evidence je na rozdíl od účetnictví méně obsáhlá a také není tak striktní ohledně samotné formy vedení. Přesto je třeba mít daňovou evidenci v pořádku, a to pro samotnou firmu i kontrolní úřady. Také v rámci daňové evidence se můžete s firmou dohodnout na činnostech, které budete potřebovat. Jakmile dojde k uzavření daného účetního období, pak obdržíte jednak seřazené, uložené doklady za příslušné období, tak všechny sestavy jednotlivých účetních knih.

Firma se specializuje na:

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení přiznání k dani z příjmů FO a PO
 • zpracování přiznání k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí apod.
 • zastupování na úřadech

( Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Úřad práce, ...)

 • účetní a ekonomické poradenství, konzultace
 • dohled nad účetnictvím zpracovávaným klienty
 • sestavení účetních uzávěrek, výkazů a příloh k daňovým přiznáním
 • rekonstrukce účetnictví za předešlá období
 • zajištění služeb daňových poradců
 • zajišťujeme svoz dokladů od zákazníka

Samostatnou oblastí, i když v mnohém provázanou a vzájemně navazující, je mzdová agenda. Ideální je, necháte-li si od externí firmy vést obě oblasti. Budete tak mít jistotu, že žádná dílčí agenda nebude opomenuta, a můžete očekávat správně a včas zpracovanou dokumentaci. V rámci mzdové agendy můžete od externí firmy očekávat kompletní vypracování mezd, přihlášky i odhlášky zaměstnanců v zákonných lhůtách u příslušných úřadů, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, vypracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny, příslušnou správu sociálního zabezpečení, vyúčtování a odvod daní aj.

Daňová agenda

Jak s účetnictvím, daňovou evidencí, tak se mzdovým účetnictvím úzce souvisí i daňová agenda. Ta se dotýká veškerých oblastí. Bude záležet na Vás, zda se dohodnete na kompletním zpracování, či dílčím, například týkající se výlučně daní.

úřadyZastoupení na úřadech

Správně vedená účetní a mzdová agenda je důležitá nejen pro Vás jako podnikající subjekt. Nad správnost dohlíží také konkrétní úřady. Především se jedná o finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce. Od všech těchto úřadů můžete očekávat nejen požadavky na zpracování různých výkazů, ale také kontroly. Budete-li chtít ušetřit čas, který byste jinak museli věnovat přípravám, samotné fyzické přítomnosti při jednáních, kontrolách, pak můžete využít externí firmy, které udělíte plnou moc v zastupování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6985 (magazinpraha.cz#86)


Přidat komentář